GENEALOGIE

 

Sinds 1991 houd ik me bezig met het stamboomonderzoek naar de familienamen van mij zelf en die van mijn echtgenote:

  • van Lieshout (Helmond)
  • RŲtte (NRW, Duitsland)
  • Babeliowsky (Duitsland - Nederland)
  • Mo(o)lenschot (Amsterdam - Veur - Geertruidenberg - Dongen; Zuid Afrika, VS, ItaliŽ)

Mijn genealogisch onderzoek naar het geslacht Moolenschot bracht me uiteindelijk naar de Gemeente Dongen, waar echter voor de periode van vůůr 1620 geen DTB boeken meer beschikbaar zijn.

De wel beschikbare bronnen zoals o.a. Oud Rechterlijk Archief Dongen, die terug gaan tot begin 16e eeuw, zijn nog op geen enkele manier toegankelijk gemaakt.

Zo'n 12 jaar geleden ben ik begonnen met het transcriberen van de inventarisnummers 96 en ouder, terwijl dhr B.J. Koolstra uit Ede, toen hij van mijn voornemen hoorde, zich voornam om met boek 97 en steeds jonger daarop aan te sluiten.

Mijn eerste transcripties betroffen de in de boeken 96, 95 en 94 inliggende losse bladen A3 met een register op de inhoud. Korte, meestal twee regels grote, samenvattingen van de regesten, zonder datum, maar wel met een verwijzing naar het folionummer van het regest. Door nadere lezing van de desbetreffende akten heb ik in een (beperkt) aantal gevallen de wel zeer bondige tekst van die samenvattingen hier en daar wat uitgebreid.
Niettemin was het door deze klapper voor mij mogelijk om vast te stellen dat de Adriaen Adriaen Moolenschot waar ik naar op zoek was, in de regesten voor kwam als Adriaen Adriaen Embrechtsz. Dit leidde via het patroniem van zijn vader Adriaen Embrecht Claes tot een belangrijke uitbreiding van de stamboom Moolenschot tot dan toe.

In boek 95 en in sterkere mate in boek 94 ontbraken enkele van deze "klapper" bladen.
De toenmalige archivaris van het streekarchivariaat in Oosterhout was zo goed mij van de desbetreffende regesten kopieŽn te verschaffen, met behulp waarvan ik getracht heb de samenvattingen op dezelfde wijze te reconstrueren. Later heb ik deze kopieŽn benut om die regesten veel uitvoeriger over te nemen.

Boek 93 (in twee delen) is volledig vanaf kopieŽn van de regesten getranscribeerd, waarbij ik er toe overgegaan ben om alle vermeldingen van belendingen van percelen in extenso over te nemen. Veel standaardformuleringen heb ik weggelaten, om geen onnodig lange teksten te verkrijgen.
Dit betreft bijvoorbeeld de aanhef in de trant van:
"Voor ons [naam] en [naam], schepenen in Dongen, quam [naam] die kent ende lijdt dat hij vercoft heeft omme een somme van gelde die hem vol en all betaelt is. aen [naam] ..."
die ik meestal getranscribeerd heb in de vorm "[naam] vercoft aen [naam] ... "
Ook heb ik in de meeste gevallen de beschrijving van lasten drukkende op het desbetreffende onroerende goed weggelaten, alhoewel ook dit wellicht een wetenswaardig feit oplevert voor een betrokken onderzoeker.

De boeken 92 (in twee delen), boek 91 zover gereed en 90 (nog in bewerking) zijn getranscribeerd vanaf microfiches, die mij in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met het Gemeente Archief Tilburg, later het Regionaal Historisch Centrum Tilburg genaamd, ter beschikking zijn gesteld, evenals van boek 89, het oudste nog aanwezige, waaraan alle werk nog moet beginnen.

De boeken 96 t/m 93 zijn geÔndexeerd (op de voornaam] als hulpmiddel bij het zoeken, waarbij ik de vele spellingsvarianten van namen in de regesten, zoveel als mogelijk, onder een uniforme noemer heb gebracht.

Voor het beter doorzoekbaar maken heb ik -op eigen verantwoording- geslachtsnamen of patroniemen aan de namen in de tekst toegevoegd, voor de duidelijkheid tussen platte teksthaken geplaatst: Peter Cornelis [Goderts van Ghilse]. Hoewel ik daarbij niet over een nacht ijs ben gegaan, besef ik dat ik de plank hier en daar mis geslagen kan hebben. Ik ben dan ook dankbaar voor alle positieve bijdragen van mijn bezoekers om eventuele fouten te herstellen.

Voor de bewerkingen, zoals hij deze zelf betitelt, van de boeken vanaf R97 en hoger, ben ik de heer Koolstra uit Ede zeer erkentelijk, die mij doorslagen van zijn werk ter beschikking gesteld heeft en die ik vervolgens met scanner en OCR-software heb omgezet naar elektronische documenten. Door dit proces kunnen kleine fouten achtergebleven zijn, vooral bijvoorbeeld in nummeringen of data.

Naar mate deze transcripties c.q. bewerkingen voor publicatie gereed komen, zal ik deze op deze site publiceren. Ik heb daarbij gekozen voor het PDF formaat van Adobe, met veiligheidsniveau 2.

Indien er nog geen Reader van Adobe (bij voorkeur versie 6) op uw computer is geÔnstalleerd, dan kunt u op de hieronder staande link gratis Adobe Reader 6 downloaden, geschikt voor uw systeem:

http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html

Ik behoud alle rechten voor; overnemen van delen van de transcripties voor genealogisch of historisch onderzoek en publicaties daarvan is toegestaan, mits met bronvermelding.

ORA Dongen R91 van Sint Jans 1552 tot 15-1-1560 (nog niet voltooid)          oradongen91.pdf
ORA Dongen R92 dl 1 van 28-2-1560 tot 1-2-1565 (niet geÔndexeerd)           oradongen92-dl1.pdf
ORA Dongen R92 dl 2 van 1-2-1565 tot 1-4-1569 (niet geÔndexeerd)            oradongen92-dl2.pdf
ORA Dongen R93 dl 1 van 14-4-1569 tot 2-4-1576 (met index)                 oradongen93-I.pdf
ORA Dongen R93 dl 2 van 2-4-1576 tot 4-1-1580 (met index)                  oradongen93-II.pdf
ORA Dongen R94 van 21-9-1579 tot 16-1-1589 register op de regesten (met index)  Oradongen94.pdf
ORA Dongen R95 van 3-3-1594 tot 29-12-1601 register op de regesten (met index)  oradongen95.pdf
ORA Dongen R96 van januari 1602 tot 1605 register op de regesten (met index)     Oradongen96.pdf
ORA Dongen R97 van 4-5-1609 tot 21-12-1611 bewerking B.J. Koolstra (met index) oradongen97.pdf
ORA Dongen R98 van april 1624 tot 1626 bewerking B.J. Koolstra (met index)       oradongen98.pdf
ORA Dongen R99 van 4-5-1627 tot 27-4-1627 bewerking B.J. Koolstra (met index)   oradongen99.pdf

 

De nummers R 100, 101, 104, 105 en 106 zullen volgen na gereedkomen.

Voor nadere informatie over archiefbronnen van Dongen in het RHC te Tilburg: http://rhc.tilburg.nl/isis/


Terug naar het begin